بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان …

نمودار۴-۲ تعداد پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات: ۱۱۴نمودار ۴-۳ تعداد پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت: ۱۱۵نمودار ۴-۴ تعداد پاسخ دهندگان از نظر سن: ۱۱۶فهرست…