پیش بینی قیمت مسکن در ایران و تبیین استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن- قسمت …

تئوری عدم ثبات مالی ماینسکی:تئوری عدم ثبات مالی ماینسکی به شدت مدیون بحران و رکود بوجود آمده در سال ۰۹-۲۰۰۸ می باشد که توانست توجهات…