دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM …

۹٫۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه: مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی…

سامانه پژوهشی – تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

“نظام مشارکت از سیستمهای مدیریت مشارکتی است” (۷/۳). “مثلاً تو یه خانواده یه پدر ممکن خودش را خیلی راحت درگیر بکنه، دنبال برنامههای تحصیلی بچهاش…

مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان …

– یادگیری الکترونیکی و سیستمهای پشتیبانی فرایند ایجاد دانش– ذخیره داده، معنای داده ، و مخزنهایی برای فرایندهای ذخیره و بازیابی– سیستمهای پشتیبانی انتقال و…