مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۴۶

۵-۷-۲ پیشنهادی مبتنی بر نظر پژوهشگرموضوعات و مفاهیم مختلف و متنوعی که در حوزه فعالیت سازمان‌ها، از ابعاد مختلف، هر از چندی در کشور مطرح…