تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۲۳

تعیین اولویت بندی عوامل اصلی اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های کوچک و متوسط کشور توسط چنگیز والمحمدیارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ…