منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

امروزه رقم سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران) به عنوان عمده ترین استفاده کنندگان صورتهای مالی (می باشد، و مبنای بسیاری از تصمیم…

تحقیق دانشگاهی – استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین …

چا، کیم و لی[۷۳] (۲۰۰۹) به بررسی توان تشریح هر یک از مدل‌های پیامدی و جانشینی پرداخته و دریافتند که مدل جانشینی توان تشریح بهتری دارد؛…