سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM …

Wu, W.-W., & Lee, Y.-T. (2007)گام۲. نرمال سازی ماتریس روابط اولیه. ماتریس روابط اولیه A=[aij] از طریق معادله (۱۷) محاسبه میشود. تمامی مولفه های ماتریس…

دسته بندی علمی – پژوهشی : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM …

۹٫۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه: مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی…

دسترسی به منابع مقالات : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی …

نهایتاً با توجه به ادبیات نظری تحقیق و استفاده از منابع گسترده و وسیع در زمینه مدیریت دانش هشت عامل بعنوان متغیرهای اصلی تحقیق در…

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی در بانک …

F71. وجود زیرساخت مناسب فناوری اطلاعاتF72. قابلیت سیستمهای فناوری اطلاعاتF73. توانایی استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات در سازمانF74. قابلیت و توانایی کارکنان بخش فناوری اطلاعاتF75.…

سایت مقالات فارسی – سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد MCDM فازی …

ﺑﺮﻛﺴﻲﭘﻮﺷﻴﺪهﻧﻴﺴﺖﻛﻪداﻧﺶﻗﺪرتاﺳﺖوﻟﺬاﻧﺒﺎﻳﺪﺟﺎیﺗﻌﺠﺐﺑﺎﺷﺪﻛﻪﻫﺮﻛﺲﻛﻪداﻧﺶراﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﺮدهﻛﻪﻛﺎرﺳﻴﺎﺳﻲاﻧﺠﺎمدادهاﺳﺖ. اﮔﺮداﻧﺶدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﻗﺪرت،ﭘﻮلوﻣﻮﻓﻘﻴﺖاﺳﺖ،ﭘﺲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﮔﺮوهﻫﺎیﻓﺸﺎر،ﺗﻮﻃﺌﻪودﺳﻴﺴﻪوﺗﻌﺎﻣﻼتﺳﻴﺎﺳﻲﻧﻴﺰﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. داوﻧﭙﻮرتﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖﻛﻪاﮔﺮدرروﻧﺪوﺣﻮلوﺣﻮشﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺷﺎﻫﺪﻇﻬﻮرﭘﺪﻳﺪهﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲﻧﺒﺎﺷﻴﻢ،ﻣﻲﺗﻮانﺑﻪاﻳﻦﻧﺘﻴﺠﻪرﺳﻴﺪﻛﻪﭼﻴﺰیﺑﺎارزشرخﻧﺪادهﺳﺖ.ﺑﻌﻀﻲازﻣﺪﻳﺮانﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲراﻧﻜﻮﻫﺶﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﺑﺎﻳﺪﺗﻴﺰﺑﻴﻦوﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪارﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎﺑﺎﻳﺪﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﻲﺑﺮایﻳﺎدﮔﻴﺮیدرﺳﺎزﻣﺎنﺧﻠﻖﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺳﺖ. ﻣﻘﺼﻮدداوﻧﭙﻮرتازﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﻧﻬﻔﺘﻪرادرﻳﺎﻓﺘﻪوﺑﺮایآنارزشواﻋﺘﺒﺎرﻗﺎﺋﻞﺷﻮﻧﺪواﻳﻦﻣﻮﺿﻮعدرﺑﺨﺶدوﻟﺖﻣﻬﻢﺗﺮاﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺶﺑﺎﻳﺪادرهﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﻮﺑﻲﺑﺮایداﻧﺶﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺰاﻳﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﮔﺮﻓﺘﻪازﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶاﺳﺖ. ﺗﺮﺳﻴﻢداﻧﺶﺑﻪﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮادﻣﻨﺠﺮﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﻛﺪامازﻣﺎﺑﺮاﺳﺎسﻧﻘﺸﻪﻫﺎیذﻫﻨﻲﺧﻮدﻋﻤﻞﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎوﻣﺪلﻫﺎیذﻫﻨﻲاﻓﺮاددرواﻗﻊﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎیﻣﻔﻬﻮﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪﭼﻪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲراﭼﮕﻮﻧﻪﺑﺒﻴﻨﻴﻢ. ﺗﺴﻬﻴﻢوﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیداﻧﺶ،ذاﺗﻲﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮداﻧﺶ،ﻣﻨﺒﻊﺑﺎارزﺷﻲاﺳﺖوﻗﺪرتراﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺧﻮدﻣﻲآورد،ﭼﺮاﺑﺎﻳﺪآنراﺗﺴﻬﻴﻢﻧﻤﻮد؟ﻣﺪﻳﺮانداﻧﺸﻲﻛﻪﻓﺮضﻣﻲﻛﻨﻨﺪاﻧﺴﺎنﻫﺎﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻪاﻳﻦﮔﺮاﻳﺶدارﻧﺪﻛﻪداﻧﺶﺧﻮدرااﻧﺪوﺧﺘﻪوذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮازآﻧﻬﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﭼﻨﻴﻦﺗﺼﻮریراﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺎﻣﻤﻜﻦاﺳﺖواردﺷﺪندﻳﮕﺮانﺑﻪداﻧﺶﺧﻮدراﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻚﺗﻬﺪﻳﺪﺑﻪﺣﺴﺎبآورﻳﻢ. ﻣﮕﺮآﻧﻜﻪدراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪاﻋﺘﻤﺎدﻻزماﻳﺠﺎدﺷﺪهوﺷﺪﻳﺪاًﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪﺷﺪهﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﻪﻣﻌﻨﻲﺑﻬﺒﻮدﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﻛﺎرداﻧﺶاﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮدﻛﺎرداﻧﺸﻲﻣﺴﺘﻠﺰماﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪدﺧﺎﻟﺖﻫﺎیازﺑﺎﻻﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦﻛﻤﺘﺮﺷﻮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﺎﻳﺪآزادیﻋﻤﻞواﺳﺘﻘﻼلﻻزمرادرﻛﺎرﺧﻮدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪداﻧﺶﻫﺎیﺧﻮدرادرراﺳﺘﺎیﺣﻞﻣﺴﺎﺋﻞوﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎﺑﻪﻛﺎرﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶ،ﺗﻨﻬﺎﺷﺮوعﻛﺎراﺳﺖ. دﺳﺖﻳﺎﺑﻲﺑﻪداﻧﺶﻣﻬﻢاﺳﺖ،اﻣﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﺑﺎآنﺗﻀﻤﻴﻦﻧﻤﻲﺷﻮد. داﻧﺶراﺑﺎﻳﺪﺑﻪﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪودرﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲواردﻛﺮدﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﻛﻪﻣﻨﺠﺮﺑﻪﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺷﻮد.…

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران- …

در پیوستار رهبری، رهبری تبادلی[۱۰۷] درست در نقطه مقابل رهبری تحول آفرین قرار دارد. ابعاد رهبری تبادلی از تئوری و تحقیقات باس( ۱۹۸۵ ) نشأت می…

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان …

بنیس اظهار می کند که رهبری شامل نوآوری، پیشقدمی و خلاقیت است. رهبران یک نقش منحصر به فرد در تغییرات اجتماعی و سازمانی ایفا میکنند.…

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

خادمیت و سرپرستی خادمیت و سرپرستی که به عنوان تعهد به خدمت رسانی تعبیر می گردد، خدمت رسانی به دیگران و توجه به نیازهای سازمان…

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

ترغیب پیروان به فعالیت از روی میلهدایت رفتارهای سازمانی و عملکردهاتمرکز بر افرادنفوذ در کارکنان و…بنابراین می توان این تعریف را پذیرفت که رهبری فرایند…

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

در شرکت گاز استان مازندران بعنوان یک شرکت فرعی و زیرمجموعه شرکت ملی گاز و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و سازمانی با ماهیت خدمات…