پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران بر اساس آزمون های …

ماخذ: محاسبات تحقیق.اعداد داخل پرانتز مقادیر احتمال است.۴-۳-۴- آزمون علیت گرنجرانگل و گرینجر نشان دادهاند که اگر X و Y هرکدام I(1) و همجمع باشند،…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران بر …

*معنیداری در سطح % ۱ و** معنیداری % ۵ درصد که بر اساس توزیع نرمال استاندارد است.همانطورکه در جدول(۴-۲) گزارش شده است، نمیتوان فرضیه صفر نبود…

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران بر اساس …

مرحله سوم، شامل آزمون‌های علیتی از نوع گرنجر می‌باشد. بر این اساس درجایی که ارتباط بلندمدت وجود داشته باشد، آزمون علیت گرنجر برای الگوی تصحیح…

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران بر …

نگاره ۳-۳- ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابتماخذ: باوئر و همکاران(۲۰۰۷)با بکارگیری مفهوم کشش جانشینی ثابت تابع تولیدکه در نگاره شاخه[۵۷] تولید نشان داده شده است…

بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران بر اساس آزمون های …

در برنامه عمرانی چهارم کشور برنامه‌های مشخصی برای صنایع نفت و گاز و صنعت برق تنظیم گردیده و مطالعه تفصیلی برنامه نشان می‌دهد که بین…

فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران بر …

بر اساس مطالعات استرن(۲۰۰۳)، در رابطه با انرژی و رشد اقتصادی نیکلاس[۲۲] (۲۰۰۹) در مقاله‌ای به بررسی ارتباط علی بین مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی…