دسته بندی علمی – پژوهشی : کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با …

(‏۳‑۱۶)به منظور یافتن قانون تطبیق برای تنظیم و ، تابع لیاپانوف زیر را در نظر میگیریم:(‏۳‑۱۷)برای تضمین ، قانون تطبیق باید توسط الگوریتم پیش بینی[[۱۱۳]]به…

دسترسی متن کامل – کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری …

طبق تئوری پایداری لیاپانوف][، تابع لیاپانوف کاندید را میتوان به شکل زیر معرفی کرد:(‏۲‑۳۳)سپس مشتق تابع v برابر است با:(‏۲‑۳۴)در معادله فوق بازای تمامی S≠۰…

سامانه پژوهشی – کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری مشاهده …

همچنین دینامیکهای خطا را میتوان با جایگذاری رابطه حداقل خطای تخمین در معادله دینامیک خطای مشاهده گر، به شکل زیر بدست آورد][۱۰۰][:(‏۲‑۲۵)که در آن توابع…

سایت مقالات فارسی – کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری …

که در آن و بردارهای پارامترهای قابل تنظیم در مدل فازی میباشد و بردار توابع پایه فازی[۹۶] است که به فرم زیر تعیین میگرد][:(‏۲‑۱۱)فرضیات زیر را…

متن کامل – کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری مشاهده …

در سال ۲۰۱۰ استفاده از کنترل لغزشی فازی تطبیقی برای محرکهای الکتریکی دارای قدرت زیاد معرفی شد][۸۵][. در این تحقیق، از روش فوق برای محرکهای…