بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران بر اساس آزمون های …

در برنامه عمرانی چهارم کشور برنامه‌های مشخصی برای صنایع نفت و گاز و صنعت برق تنظیم گردیده و مطالعه تفصیلی برنامه نشان می‌دهد که بین…